Slovenská spoločnosť tradičného karate a kobudo


Technický a skúšobný poriadok


V Martine 18. mája 2018


Technický a skúšobný poriadok
Čl. I
Všeobecné ustanovenia
(1) Technický a skúšobný poriadok Slovenskej spoločnosti tradičného
karate a kobudo je zhrnutím základných princípov technickej orientácie
Slovenskej spoločnosti tradičného karate a kobudo.
(2) Garantom Poriadku je Kolégium danov SSTKK.


Čl. II
Výklad pojmov
(1) „Poriadok“ je Technický a skúšobný poriadok Slovenskej spoločnosti
tradičného karate a kobudo.
(2) „SSTKK“ je Slovenská spoločnosť tradičného karate a kobudo.
(3) „Skúšky“ sú skúšky technickej vyspelosti členov SSTKK“.
(4) „Sezóna“ trvá 10 kalendárnych mesiacov od 01. septembra aktuálneho
roka do 30. júna roku nasledujúceho.
(5) „Klub“ je právnická osoba, ktorá je riadnym členom SSTKK.
(6) „Prezidentská rada“ je v zmysle stanov výkonným orgánom SSTKK.
(7) „Okinawský učiteľ“ je občan Japonského cisárstva žijúci v prefektúre
Okinawa – Ryukyu ktorý je:
(a) nositeľom majstrovského technického stupňa 7. dan a vyššie
v karate školy Goju-ryu, línia Seigokan alebo Shodokan,
(b) nositeľom majstrovského technického stupňa 7. dan a vyššie
v kobudo školy Ryuei-ryu.


Čl. III
Kolégium danov
(1) Kolégium danov je komisia ustanovená v zmysle stanov SSTKK
Prezidentskou radou, ktorá zodpovedá za dodržiavanie technickej
čistoty Goju ryu karate, línií Seigokan a Shodokan a Ruyei-ryu kobudo.
(2) Kolégium danov tvoria všetci členovia SSTKK, ktorým bol Okinawským
učiteľom udelený 3. alebo vyšší majstrovský technický stupeň v karate
a všetci členovia SSTKK, ktorým bol udelený 1. alebo vyšší
majstrovský technický stupeň v kobudo.
(3) Kolégium danov:
(a) schvaľuje Technický a skúšobný poriadok SSTKK,
(b) rozhoduje o pripustení člena SSTKK k skúškam na majstrovský
technický stupeň,
(c) rozhoduje o uznaní žiackych technických stupňov nových členov
SSTKK v zmysle tohto Poriadku,
(d) zodpovedá za vedenie aktuálneho zoznamu všetkých technických
stupňov udelených, resp. uznaných SSTKK. Zoznam obsahuje
nasledovné položky:
1. Priezvisko
2. Meno
3. Dátum narodenia
4. Klubová prislušnosť
5. Dosiahnutý technický stupeň v karate
6. Dátum poslednej skušky v karate
7. Dosiahnutý technický stupeň v kobudo
8. Dátum poslednej skušky v kobudo
(4) Kolégium danov rozhoduje hlasovaním resp. vo forme per-rollam.
Každý člen Kolégia danov má jeden hlas. Rozhodnutie sa považuje za
prijaté ak zaň hlasovala viac ako jedna polovica všetkých členov
Kolégia danov. Z rokovania Kolégia danov sa vyhotovuje zápisnica.
(5) Predsedu kolégia danov určuje prezidentská rada. Predseda Kolégia
danov zvoláva rokovania Kolégia danov prostredníctvom emailu
a podpisuje zápisnicu z rokovania.
(6) Zasadnutie kolégia danov sa môže konať aj vo forme telefonického
resp. elektronického konferenčného rozhovoru.


Časť I
KARATE
Čl. IV
Technické stupne v karate
(1) Majstrovský technický stupeň sa označuje ako „Dan“. Začína od
úrovne 1. a končí úrovňou 10.
(2) Označenie majstrovských technických stupňov v karate je nasledovné:
(a) 1. až 9. dan – čierny pás,
(b) 10. dan – červený pás.
(3) „Kyu“ je žiacky technický stupeň, ktorý začína od úrovne 9. a končí
úrovňou 1.
(4) Označenie žiackych technických stupňov je nasledovné:
(a) 9. kyu – biely pás so žltými koncami,
(b) 8. kyu – biely pás s oranžovými koncami,
(c) 7. kyu – žltý pás,
(d) 6. kyu – žltý pás s červenými koncami,
(e) 5. kyu – oranžový pás,
(f) 4. kyu – zelený pás,
(g) 3. kyu – modrý pás,
(h) 2. kyu – hnedý pás,
(i) 1. kyu – hnedý pás.


Čl. V
Uznávanie technických stupňov v karate
(1) Všetky technické stupne členov zakladajúcich Klubov SSTKK sa
považujú bez ďalšieho za uznané.
(2) O uznaní žiackych technických stupňov nových členov rozhoduje
Kolégium danov.
(3) Majstrovské technické stupne nových členov udelené Okinawskými
učiteľmi sa považujú bez ďalšieho za uznané.
(4) V prípade, že nový člen SSTKK je nositeľom majstrovského
technického stupňa, ktorý nebol udelený Okinawským učiteľom
považuje sa tento majstrovský technický stupeň za uznaný, avšak jeho
nositeľ nie je oprávnený:
(a) byť členom Kolégia danov,
(b) udeľovať žiacke technické stupne podľa tohto Poriadku.
(5) Nový člen podľa odseku (4) tohto článku tieto práva nadobudne dňom
úspešnej Skúšky na majstrovský technický stupeň vykonanej podľa
tohto Poriadku.


Čl. VI
Skúšky na žiacke technické stupne v karate
(1) Výšku poplatku za skúšky na žiacke technické stupne určuje
prezidentská rada.
(2) Skúšky sa uskutočňujú v každom Klube jeden krát ročne a to vždy na
konci Sezóny v mesiaci jún.
(3) Konkrétny termín konania Skúšok si stanoví každý Klub samostatne na
základe dohody s Kolégiom danov.
(4) V osobitných prípadoch (napr. absencia viacerých členov klubu) môže
Klub po dohode s Kolégiom danov stanoviť náhradný termín konania
Skúšok.
(5) Skúšky vedie vždy prítomný nositeľ najvyššieho majstrovského
technického stupňa.
(6) Každý člen SSTKK sa môže zúčastniť Skúšok na žiacky technický
stupeň najviac jeden krát za 11 kalendárnych mesiacov.


Čl. VII
Udeľovanie žiackych technických stupňov v karate
(1) Žiacky technický stupeň majú právo udeľovať nositelia majstrovských
technických stupňov výhradne na skúškach organizovaných podľa
tohto Poriadku nasledovne:
(a) 1. dan v rozmedzí od 9. kyu do 6. kyu samostatne,
(b) 2. dan v rozmedzí od 9. kyu do 3. kyu samostatne,
(c) 3. a vyšší dan v rozmedzí od 9. do 2. kyu samostatne.
(2) Žiacky technický stupeň 1. kyu musí byť udelený v komisii, ktorej
členom sú minimálne dvaja nositelia technického stupňa 3. dan
a vyššie. Doklad o absolvovaní Skúšky podpisuje člen komisie
s najvyšším technickým stupňom.
(3) Pri udeľovaní žiackych technických stupňov sa skúšajúci riadi
„Skúšobným poriadkom pre žiacke technické stupne SSTKK“, ktorý
tvorí prílohu č. 1 tohto poriadku.


Čl. VIII
Skúšky a uďeľovanie majstrovských technických stupňov v karate
(1) Skúšky sa organizujú výhradne na seminári, ktorého sa zúčastnia
Okinawskí učitelia, resp. počas seminára na Okinawe.
(2) Uchádzač o majstrovský technický stupeň zašle písomne, resp.
elektronicky Žiadosť o povolenie vykonania skúšky na Majstrovský
technický stupeň Kolégiu danov.
(3) Žiadosť musí byť zaslaná najneskôr tri mesiace pred predpokladaným
termínom Skúšky.
(4) Pri posudzovaní žiadosti si Kolégium danov vyžiada stanovisko trénera
uchádzača. Kolégium danov môže uchádzača požiadať, aby sa
zúčastnil na osobitnom tréningu, kde si budú môcť členovia kolégia
danov overiť spôsobilosť uchádzača absolvovať Skúšku.
(5) Kolégium danov následne, najneskôr však do 30 dní od doručenia
žiadosti, rozhodne o žiadosti uchádzača.
(6) Majstrovský technický stupeň môže byť udelený výhradne jedným
z Okinawských učiteľov školy Goju-ryu z línie Seigokan alebo
Shodokan, resp,. komisiou, ktorej členom je minimálne jeden
z Okinawských učiteľov.
(7) Doklad o absolvovaní Skúšky na majstrovský technický stupeň musí
byť podpísaný Okinawským učiteľom.
(8) Uchádzač o majstrovský technický stupeň 1. dan musí v čase konania
skúšky dosiahnuť vek minimálne 18 rokov.


Časť II
KOBUDO
Čl. IX
Technické stupne v kobudo
(1) Majstrovský technický stupeň sa označuje ako „Dan“. Začína od
úrovne 1. a končí úrovňou 10.
(2) „Kyu“ je žiacky technický stupeň, ktorý začína od úrovne 5. a končí
úrovňou 1.
(3) Technické stupne v kobudo sa neoznačujú farbou pásu.
Čl. X
Uznávanie technických stupňov v kobudo
(1) Všetky technické stupne členov zakladajúcich Klubov SSTKK sa
považujú bez ďalšieho za uznané.
(2) O uznaní žiackych technických stupňov nových člena rozhoduje
Kolégium danov.
(3) Majstrovské technické stupne nových členov udelené Okinawskými
učiteľmi sa považujú bez ďalšieho za uznané.
(4) V prípade, že nový člen SSTKK je nositeľom majstrovského
technického stupňa, ktorý nebol udelený Okinawským učiteľom
považuje sa tento majstrovský technický stupeň za uznaný avšak jeho
nositeľ nie je oprávnený:
(a) byť členom Kolégia danov,
(b) udeľovať žiacke technické stupne podľa tohto Poriadku.
(5) Nový člen podľa odseku (4) tohto článku tieto práva nadobudne dňom
úspešnej Skúšky na majstrovský technický stupeň vykonanej podľa
tohto Poriadku.


Čl. XI
Skúšky na žiacke technické stupne v kobudo
(1) Výšku poplatok za skúšky na žiacke technické stupne určuje
prezidentská rada.
(2) Skúšky sa uskutočňujú v každom Klube jeden krát ročne a to vždy na
konci Sezóny v mesiaci jún.
(3) Konkrétny termín konania Skúšok si stanoví každý Klub samostatne na
základe dohody s Kolégiom danov.
(4) V osobitných prípadoch (napr. absencia viacerých členov klubu) môže
Klub po dohode s Kolégiom danov stanoviť náhradný termín konania
Skúšok.
(5) Skúšky vedie vždy prítomný nositeľ najvyššieho majstrovského
technického stupňa.
(6) Každý člen SSTKK sa môže zúčastniť Skúšok na žiacky technický
stupeň najviac jeden krát za 11 kalendárnych mesiacov.
(7) Uchádzač o najnižší technický stupeň v kobudo (5. kyu) musí byť
nositeľom najmenej 4. kyu v karate získanom alebo uznanom SSTKK
podľa tohto Poriadku.


Čl. XII
Udeľovanie žiackych technických stupňov v kobudo
(1) Žiacky technický stupeň majú právo udeľovať nositelia majstrovských
technických stupňov výhradne na skúškach organizovaných podľa
tohto Poriadku nasledovne:
(a) 1. dan, 5. kyu samostatne,
(b) 2. dan v rozmedzí od 5. kyu do 3. kyu samostatne,
(c) 3. a vyšší dan v rozmedzí od 5. kyu do 2. kyu samostatne.
(2) Žiacky technický stupeň 1. kyu musí byť udelený v komisii, ktorej
členom sú minimálne dvaja nositelia technického stupňa 3. dan
a vyššie. Doklad o absolvovaní Skúšky podpisuje člen komisie
s najvyšším technickým stupňom.
(3) Pri udeľovaní žiackych technických stupňov sa skúšajúci riadi
„Skúšobným poriadkom kobudo pre žiacke technické stupne SSTKK“,
ktorý tvorí prílohu č. 2 tohto poriadku.


Čl. XIII
Skúšky a uďeľovanie majstrovských technických stupňov v kobudo
(1) Skúšky sa organizujú výhradne na seminári, ktorého sa zúčastnia
Okinawskí učitelia, resp. počas seminára na Okinawe.
(2) Uchádzač o majstrovský technický stupeň zašle písomne, resp.
elektronicky Žiadosť o povolenie vykonania skúšky na Majstrovský
technický stupeň Kolégiu danov.
(3) Žiadosť musí byť zaslaná najneskôr tri mesiace pred predpokladaným
termínom Skúšky.
(4) Pri posudzovaní žiadosti si Kolégium danov vyžiada stanovisko trénera
uchádzača. Kolégium danov môže uchádzača požiadať, aby sa
zúčastnil na osobitnom tréningu, kde si budú môcť členovia kolégia
danov overiť spôsobilosť uchádzača absolvovať Skúšku.
(5) Kolégium danov následne, najneskôr však do 30 dní od doručenia
žiadosti, rozhodne o žiadosti uchádzača.
(6) Majstrovský technický stupeň môže byť udelený výhradne jedným
z Okinawských učiteľov školy Ryuei-ryu, resp, komisiou, ktorej členom
je minimálne jeden z Okinawských učiteľov.
(7) Doklad o absolvovaní Skúšky na majstrovský technický stupeň musí
byť podpísaný Okinawským učiteľom.
(8) Uchádzač o majstrovský technický stupeň 1. dan musí v čase konania
skúšky dosiahnuť vek minimálne 18 rokov.


Príloha č. 1
Skúšobný poriadok pre žiacke technické stupne v karate
Čl. 1
Všeobecné zásady
(1) Tento Skúšobný poriadok pre žiacke technické stupne v karate slúži
ako principiálny návod pre skúšajúcich a uchádzačov o technické
stupne. Skúšajúci môže techniky a ich spôsob ich prevedenia zmeniť,
avšak nemôže od uchádzača vyžadovať znalosť základných techník,
ktoré prislúchajú k vyššiemu technickému stupňu.
(2) Uchádzač sa dostaví na Skúšky včas a riadne ustrojený, v čistom
bielom karate-gi opásaný opaskom, ktorý prislúcha jeho technickému
stupňu. Prinesie si zo sebou preukaz SSTKK s potvrdením o zaplatení
členského príspevku za príslušný rok.
(3) Klub – člen SSTKK, ktorý Skúšky organizuje zabezpečí:
(a) vhodné, dôstojné a dostatočne vykúrené priestory,
(b) zoznam všetkých uchádzačov, ktorý bude obsahovať nasledovné
údaje:
1. Priezvisko a meno uchádzača,
2. Dátum narodenia,
3. Súčasný technický stupeň,
4. Dátum poslednej skúšky,
5. Priestor na poznámky pri zázname uchádzača.


Čl. 2
Zásady posudzovania spôsobilosti uchádzačov
(1) Skúšajúci posudzujú pripravenosť uchádzačov nielen podľa technickej
úrovne karate. Najmä pri vyšších žiackych technických stupňoch (od 4.
kyu) berú do úvahy aj morálne a vôľové vlastnosti uchádzača. Sleduje
sa najmä dodržiavanie etiky a etikety karate, slušnosť správania sa
k rodičom, starším ako aj k rovesníkom.
(2) Skúšajúci po zohľadnení vyššie uvedených kritérií nie je povinný udeliť
technický stupeň takému uchádzačovi, ktorý tieto morálno-vôľové
vlastnosti nespĺňa, napriek tomu, že jeho technika karate by bola pre
udelenie technického stupňa dostatočná.


Čl. 3
Fyzická pripravenosť uchádzačov
(1) Súčasťou Skúšok sú aj testy fyzickej pripravenosti uchádzačov.
(2) Testy fyzickej pripravenosti musí absolvovať každý uchádzač bez
rozdielu. Bez splnenia testu fyzickej pripravenosti nie je možné
uchádzačovi udeliť technický stupeň.
(3) Testy fyzickej spôsobilosti sa vykonávajú počas siedmych pred
termínom Skúšok. Test trvá presne 10 minút, počas ktorých musí
uchádzač korektným spôsobom vykonať predpísaný počet cvikov. Za
korektné vykonanie testu nesie zodpovednosť hlavný tréner klubu
ktorého členovia testy vakonávajú.
(4) V prípade ak uchádzač nesplní podmienky stanovené pre príslušný
technický stupeň, nebude pripustený k technickej časti Skúšok.
(5) Počty cvikov v rámci testu fyzickej pripravenosti uchádzača platia pre
všetkých mužov a to až do dňa dosiahnutia veku 60 rokov.
(6) Počty cvikov v rámci testu fyzickej pripravenosti pre ženy sa stanovujú
na hodnotu 70% z počtu cvikov stanovených pre mužov do 60 roku
veku,
(7) Počty cvikov v rámci testu fyzickej pripravenosti pre osoby staršie ako
60 rokov sa stanovujú na hodnotu 70% z počtu cvikov stanovených v
ods. (5) tohto článku pokiaľ sa jedná o mužov, resp. v ods. (6) tohto
článku pokiaľ sa jedná o ženy.


Čl. 4
Technické požiadavky
Technické požiadavky na 9. kyu (biely pás so žltými koncami):
(1) Všeobecne sa na 9. Kyu postačí základná znalosť techník a
názvoslovia.
(2) Techniky ktoré sa vyžadujú na 9. kyu
(a) postoje:
● musubi dachi
● heiko dachi
● sanchin dachi
(b) údery:
● seiken choku tsuki
(c) bloky:
● age uke
● uchi uke
● harai uke
(d) kopy:
● keri age
(e) pády:
● kotúľ vpred
(f) technika v pohybe: nevyžaduje sa
(g) jo-chu-ge: nevyžaduje sa
(h) kata: nevyžaduje sa
(i) bunkai: nevyžaduje sa
(j) sebaobrana: nevyžaduje sa
(k) fyzická pripravenosť:
Počas 10 minút vykonať:
● 5 klikov na úzko, 10 veslákov, 10 drepov s mae-geri


Technické požiadavky na 8. kyu (biely pás s oranžovými koncami):
(1) Všeobecne sa na 8. Kyu vyžaduje základná znalosť techník
a schopnosť ich jednoduchého prenesenia do kata Gekisai Dai Ichi.
Uchádzač musí preukázať, že je schopný pri kata dodržať postupnosť
techník spolu s dodržaním enbusen (diagramu kata).
(2) Techniky ktoré sa vyžadujú na 8. kyu:
(a) postoje:
● 9. kyu
● zenkutsu dachi
● shiko dachi
● bojový postoj
(b) údery:
● 9. kyu
● shomen uraken uchi
(c) bloky:
● 9. kyu
(d) kopy:
● 9. kyu
● mae geri
(e) pády:
● 9. kyu
● kotúľ vzad
(f) technika v pohybe:
● ayumi ashi
● sanchin-dachi oi tsuki ayumi ashi
● bojový postoj mae geri ayumi ashi
(g) jo-chu-ge: nevyžaduje sa
(h) kata: Gekisai Dai Ichi – základná znalosť postupu a enbusen
(i) bunkai: nevyžaduje sa
(j) sebaobrana: nevyžaduje sa
(k) fyzická pripravenosť:
Počas 10 minút vykonať:
● 5 klikov na úzko, 10 veslákov, 10 drepov s mae-geri


Technické požiadavky na 7. kyu (žltý pás):
(1) Všeobecne sa na 7. Kyu vyžaduje dostatočná znalosť techník
a schopnosť ich korektného prenesenia do kata Gekisai Dai Ichi.
Uchádzač musí preukázať, že je schopný pri kata dodržať správnu
techniku vo všetkých smeroch. Cvičenie kata uchádzača o 7. kyu sa
musí výrazne odlišovať od kata zacvičenej uchádzačom o 8. kyu.
(2) Techniky ktoré sa vyžadujú na 7. kyu:
(a) postoje:
● 8. kyu
(b) údery:
● 8. kyu
● yokomen uraken uchi
(c) bloky:
● 8. kyu
(d) kopy:
● 8. kyu
● mae kakato geri gedan
● ushiro kakato geri gedan
(e) pády:
● 8. kyu
● Mae ukemi - základ
(f) technika v pohybe:
● 8. kyu
● jo-chu-ge bez súpera s ústupom ayumi ashi s krytmi age uke,
uchi uke a harai uke
● shiko dachi pohyb vpred ayumi ashi oi tsuki chudan
● shiko dachi s ústupom ayumi ashi harai uke
(g) jo-chu-ge: nevyžaduje sa
(h) kata:
● Gekisai Dai Ichi – korektný postup a techniky
(i) bunkai: nevyžaduje sa
(j) sebaobrana: nevyžaduje sa
(k) fyzická pripravenosť:
Počas 10 minút vykonať:
● 10 klikov na úzko, 15 veslákov, 20 drepov s mae-geri


Technické požiadavky na 6. kyu (žltý pás s červenými koncami):
(1) Všeobecne sa na 6. Kyu vyžaduje veľmi dobrá znalosť a zvládnutie
techník potrebných na nižšie technické stupne a schopnosť ich
presného prenesenia do kata Gekisai Dai Ichi. Gekisai Dai Ichi musí
byť zacvičená technicky korektne, pričom uchádzač musí preukázať
zvládnutie správneho dýchania a kiai. Pri hodnotení jo-chu-ge musí
uchádzač preukázať schopnosť dodržiavnia správnych postojov
a vzdialenosti medzi cvičencami. Na tejto technickej úrovni nie je
potrebné pri jo-chu-ge hodnotiť učinnosť úderových a obranných
techník.
(2) Techniky ktoré sa vyžadujú na 6. kyu:
(a) postoje:
● 7. Kyu
● neko ashi dachi
(b) údery:
● 7. Kyu
● mae enpi uchi
● yokomen shuto uchi
● kizami tsuki s výkrokom do zenkutsu dachi
● gyaku tsuki s výkrokom do zenkutsu dachi
(c) bloky:
● 7. Kyu
● kake uke
● ura uke
● ko uke jodan a chudan
(d) kopy:
● 7. Kyu
● mawashi geriv bojovom postoji zadnou nohou
(e) pády:
● 7. kyu
● mae ukemi s postavením do bojového postoja
● yoko ukemi
(f) technika v pohybe:
● 7. Kyu
● suri ashi
● neko ashi dachi ayumi ashi vpred a vzad
● bojový postoj, mawashi geri ayumi ashi
● bojový postoj, gyaku tsuki ayumi ashi do zenkutsu dachi, prednú
nohu stiahnuť späť do bojového postoja
● bojový postoj, oi tsuki ayumi ashi do zenkutsu dachi, prednú
nohu stiahnuť späť do bojového postoja
● neko ashi dachi suri ashi dopredu a dozadu
(g) jo-chu-ge:
● v sanchin dachi/shiko dachi - základ jedno započítanie, jedna
technika
(h) kata:
● 7. kyu
● Gekisai Dai Ichi – správne zacvičená kata s korektným
dýchaním, razanciou a kiai
● Gekisai Dai Ni – korektný postup a techniky
(i) bunkai: nevyžaduje sa
(j) sebaobrana: nevyžaduje sa
(k) fyzická pripravenosť:
Počas 10 minút vykonať:
● 20 klikov na úzko, 20 veslákov, 30 drepov s mae-geri


Technické požiadavky na 5. kyu (oranžový pás):
(1) Všeobecne sa na 5. kyu vyžaduje veľmi dobrá znalosť a zvládnutie
techník potrebných na nižšie technické stupne a schopnosť ich
presného prenesenia do kata Gekisai Dai Ni. Gekisai Dai Ni musí byť
zacvičená technicky korektne, pričom uchádzač musí preukázať
zvládnutie správneho dýchania a kiai.
(2) Pri hodnotení jo-chu-ge v sanchin dachi musí uchádzač preukázať
stabilitu postojov a schopnosť zastaviť pohyb po vykonaní techniky.
Techniky jo-chu-ge musia byť vykonávané s potrebnou razanciou
prislúchajúcou veku uchádzača.
(3) Pri hodnotení bunkai Gekisai Dai Ichi sa vyžaduje základná znalosť
techník.
(4) Techniky ktoré sa vyžadujú na 5. kyu:
(a) postoje:
● 6. kyu
(b) údery/seky:
● 6. kyu
● ura tsuki (shita tsuki)
● sayu uraken uchi
(c) bloky:
● 6. kyu
● nagashi uke
● kuri uke
● age uke, uchi uke a harai uke s otvorenými rukami
(d) kopy:
● 6. kyu
● kansetsu geri
● ushiro geri
(e) pády:
● 6. kyu
● ushiro ukemi do kotúľa
(f) technika v pohybe:
● 6. kyu
● tsugi ashi
● bojový postoj, tsugi ashi gyaku tsuki s výkrokom do zenkutsu
dachi
● bojový postoj, tsugi ashi mae geri
● bojový postoj, tsugi ashi mawashi geri
● bojový postoj ayumi ashi do zenkutsu dachi oi tsuki jodan
s následným gyaku tsuki chudan prednú nohu stiahnuť späť do
bojového postoja
(g) jo-chu-ge:
● v sanchin dachi/shiko dachi: jedno započítanie tri techniky
● v sanchin dachi/shiko dachi obranca otvorené ruky: jedno
započítanie tri techniky
● v neko ashi dachi priamo vzad: jedno započítanie jedna technika
(h) kata:
● 6.kyu
● Gekisai Dai Ni – správne zacvičená kata s korektným dýchaním,
razanciou a kiai
● Sanchin, základny postup a enbusen
(i) bunkai:
● Gekisai Dai Ichi – základné bunkai, správna vzdialenosť
(j) sebaobrana:
● te katana waza
(k) fyzická pripravenosť:
Počas 10 minút vykonať:
● 30 klikov na úzko, 30 veslákov, 40 drepov s mae-geri


Technické požiadavky na 4. kyu (zelený pás):
(1) 4. kyu je považované za začiatok druhého stupňa vzdelania v rámci
žiackych stupňov. Preto sa vyžaduje zvládnutie základných techník do
5. kyu na výbornej úrovni spolu s dostatočnou razanciou a správnym
kime.
(2) Po prvý raz je potrebné aby uchádzač preukázal znalosť základnej
techniky spolu s korektným dýchaním pri kata Sanchin. Prihliada sa
predovšetkým na správny postoj a sanchino kamae (pozíciu rúk).
Uchádzač musí zároveň preukázať správnu techniku dýchania bez
kime (zosúladenie techník a dýchania, nádych nosom, výdych ústami).
(3) Pri jo-chu-ge sa kladie dôraz na korektnú vzdialenosť a presuny v Neko
ashi dachi. Uchádzač musí byť schopný dodržať výšku postoja pri
presune a schopnosť ukončiť blok spolu so stiahnutím prednej nohy.
(4) Pri hodnotení bunkai Gekisai Dai Ichi sa vyžaduje dostatočná znalosť
techník s prihliadnutím na dodržiavanie správnej vzdialenosti medzi
cvičencami. Pri hodnotení Gekisai Dai Ni sa v rámci mawashi uke
yama teisho cuki hodnotí korektná základná technika.
(5) Techniky ktoré sa vyžadujú na 5. kyu:
(a) postoje:
● 5. kyu
(b) údery/seky:
● 5. kyu
(c) bloky:
● 5. kyu
● mawashi uke
(d) kopy:
● 5. kyu
● mikazuki geri
● uchi kakato
● gedan sokuto
● yoko geri
(e) pády:
● 5. kyu
● mae ukemi po sotení zozadu so zaujatím bojového postoja
● zenpo ukemi
(f) technika v pohybe:
● 5. kyu
● bojový postoj, Kizami tsuki jodan, gyaku tsuki chudan
a výkrokom do zenkutsu dachi s následným mae geri chudan,
prekrok do bojového postoja
● bojový postoj, Kizami tsuki jodan, gyaku tsuki chudan
a výkrokom do zenkutsu dachi s následným mawashi geri
chudan, prekrok do bojového postoja
● bojový postoj, Yoko geri chudan ayumi ashi
(g) jo-chu-ge:
● 5.kyu
● v neko ashi dachi priamo vzad: jedno započítanie tri techniky
● v neko ashi dachi šikmo 45 stupňov vzad: jedno započítanie
jedna technika
(h) kata:
● 5.kyu
● Sanchin – správne postoje, sanchino kamae a postup dýchania
● Saifa – základná znalosť postupu a enbusen
(i) bunkai:
● Gekisai Dai Ichi – základné bunkai, správne techniky
vykonávané s dostatočnou razanciou, správna vzdialenosť
● Gekisai Dai Ni – základné bunkai totožné s Gekisai Dai Ichi. Pri
mawashi uke len základná technika
(j) sebaobrana:
● obrana proti soteniu zpredu
● obrana proti priamemu úderu
● obrana proti mae geri
● kuzure irimi nage použitie v technikách
(k) fyzická pripravenosť:
Počas 10 minút vykonať:
● 40 klikov na úzko, 30 veslákov, 10 sklapovačiek, 50 drepov
s mae-geri


Technické požiadavky na 3.kyu (modrý pás):
(1) Dôraz sa kladie na kata Sanchin. Uchádzač musí preukázať
pochopenie princípov Sanchin, hlavne čo sa týka postoja a základnej
práce s bokmi a opornou (zadnou) nohou. Pri dýchaní sa berie do
úvahy schopnosť uchádzača zladiť dýchanie, techniku a kime. Pri práci
rúk musia lakte kopírovať telo pri pohybe ruky vpred ako aj pri pohybe
vzad. Hrudník sa musí začať otvárať.
(2) Pri kata Saifa sa kladie dôraz na správne vykonávanie techník
a postojov.
(3) Pri jo-chu-ge sa kladie dôraz na korektnú orientáciu bokov pri 45
stupňovom ústupe do nekoashi dachi. „Tanden“ v tomto prípade
smeruje k súperovi, boky nie sú vytočené.
(4) Pri hodnotení bunkai Gekisai Dai Ichi ako aj Gekisai Dai Ni sa vyžaduje
kompletná znalosť základných bunkai pre obe kata. Uchádzač musí
preukázať znalosť ďalších (aspoň dvoch) alternatívnych bunkai ku
každej spomínanej kata.
(5) Techniky ktoré sa vyžadujú na 3. kyu:
(a) postoje:
● 4. kyu
(b) údery/seky:
● 4. kyu
● gamen shuto uchi
(c) bloky:
● 4. kyu
(d) kopy:
● 4. kyu
(e) pády:
● 4. kyu
● ushiro ukemi do kotúľa po sotení s postavením do bojového
postoja
(f) technika v pohybe:
● 4. kyu
● Bojový postoj, mae geri (mawashi geri) ayumi ashi s následným
kizami tsuki jodan (yokomen uraken uchi), gyaku tsuki chudan
a výkrokom do zenkutsu dachi
● Bojový postoj, yoko geri tsugi ashi
(g) jo-chu-ge:
● 4.kyu
● sanchin dachi/shiko dachi: jedno započítanie tri techniky na
konci tretej techniky protiútok
● sanchin dachi/shiko dachi, obranca otvorené ruky: jedno
započítanie tri techniky na konci tretej techniky protiútok
● neko ashi dachi priamo vzad: jedno započítanie tri techniky na
konci tretej techniky protiútok
● v neko ashi dachi šikmo 45 stupňov vzad: jedno započítanie tri
techniky
(h) kata:
● 4.kyu
● Sanchin – schopnosť používať kime, zadná stojná noha
dopnutá, bok podsadený bez zdvihnutia ťažiska
● Saifa – korektný postup a techniky
(i) bunkai:
● 4.kyu
● Gekisai Dai Ichi a Gekisai Dai Ni – schopnosť reálneho
prevedenia bunkai s kime, alternatívy
(j) sebaobrana:
● 4.kyu
● obrana proti „háku“
● o soto gari – použitie v technikách
● ashi hishigi – páka na nohu v stoji – použitie v technikách
(k) fyzická pripravenosť:
Počas 10 minút vykonať:
● 60 klikov na úzko, 40 veslákov, 20 sklapovačiek, 70 drepov
s mae-geri


Technické požiadavky na 2.kyu (hnedý pás):
(1) Cvičenie uchádzača musí mať nádych reality. Techniky musia nielen
vyzerať ale aj fungovať. Úder, kop ako aj blok musia byť dostatočne
uvolnené so správnym načasovaním kime.
(2) Pri kata Saifa sa kladie dôraz na realitu prevedenia. Skúšobný komisár
musí mať na pamäti, že techniky musia nielen dobre vyzerať ale aj
fungovať. Funkčnosť techník musí uchádzač preukázať pri cvičení
bunkai.
(3) Pri jo-chu-ge sa kladie dôraz plynulosť pohybu v neko ashi dachi spolu
so schopnosťou kontrolovať/zastaviť pohyb súpera vpred. Bloky musia
byť vykonávané tak, aby po bloku nedošlo k ohrozeniu obrancu lakťom
udierajúcej ruky útočníka. Obranca musí byť schopný kopírovať pohyb
útočníka prostredníctvom dostatočne dlhého úkroku vzad v neko ashi
dachi.
(4) Pri hodnotení kata Sanchin musí byť zjavné správne smerovanie
vývoja uchádzača pri práci s „tandenom“ a veľkými chrbtovými svalmi.
(5) Techniky ktoré sa vyžadujú na 2. kyu:
(a) postoje:
● 3. kyu
(b) údery/seky:
● 3. kyu
(c) bloky:
● 3. kyu
(d) kopy:
● 3. kyu
(e) pády:
● 3. kyu
● ushiro ukemi
(f) technika v pohybe:
● 3. kyu
● bojový postoj, gyaku tsuki s výkrokom do zenkutsu dachi, cugi
ashi kizami tsuki s dokročenou zadnou nohou do heisoku dachi
s následným výkrokom do zenkutsu dachi gyaku tsuki, prednú
nohu vrátiť späť do bojového postoja
● bojový postoj, „prekročené“ gyaku tsuki ayumi ashi do opačného
bojového postoja
● neko ashi dachi, ústup 45 stupňov do neko ashi dachi s so
skráteným kuri uke, mae geri (kansetsu geri)
(g) jo-chu-ge:
● 3.kyu
● sanchin dachi/shiko dachi: jedno započítanie tri techniky po
každej technike protiútok
● neko ashi dachi priamo vzad: jedno započítanie päť techník (jo,
chu, chu, chu, ge) na konci piatej techniky protiútok, vystriedať
kryty kake uke, ko uke a ura uke
● v neko ashi dachi šikmo 45 stupňov vzad: jedno započítanie tri
techniky následne protiútok
(h) kata:
● 3.kyu
● Sanchin – uvolnené ramená, schopnosť používať veľké chrbtové
svaly, lopatky pri údere von
● Saifa – správne zacvičená kata s korektným dýchaním,
razanciou a kiai
● Seyunchin - základná znalosť postupu a enbusen
(i) bunkai:
● 3.kyu
● Saifa – základné bunkai, správne techniky vykonávané
s dostatočnou razanciou, správna vzdialenosť
(j) sebaobrana:
● 3.kyu
● obrana proti úchopu za odev zpredu, jednoručne a obojručne
● waki gatame použitie v technikách
● ude garami použitie v technikách
● nikyo – použitie v technikách
(k) fyzická pripravenosť:
Počas 10 minút vykonať:
● 80 klikov na úzko, 50 veslákov, 30 sklapovačiek, 90 drepov
s mae-geri


Technické požiadavky na 1.kyu (hnedý pás):
(1) 1. kyu je vstupnou bránou k majstrovským technickým stupňom.
Uchádzač musí preukázať bezchybné zvládnutie kata Gekisa Dai Ichi,
Gekisai Dai Ni, Sanchin a Saifa spolu s príslušnými bunkai.
(2) Pri kata Seyunchin a Tensho sa kladie dôraz na správnu techniku a
postoje. Osobitne pri kata Tensho sa dbá na korektnú prácu
s otvorenými rukami.
(3) Pri kata Sanchin musí uchádzač preukázať schopnosť uzavrieť
„tanden“ a postoj počas trvania kata a zároveň schopnosť uvoľniť
pohyb vrchnej polovice tela. Nohy, zadok, tanden, boky, chrbtica
vrátane krčnej musia byť počas celej kata uzavreté na 30%
s dopínaním v čase kime na 90%. Ruky sú počas celej kata zavreté na
100%.
(4) Pri jo-chu-ge sa kladie dôraz na flexibilitu pohybu uchádzača spolu so
schopnosťou korektne a uvoľnene zladiť pohyb vrchnej a spodnej časti
tela pri vykonávaní krytov a pohybe vzad.
(5) Techniky ktoré sa vyžadujú na 1. kyu:
(a) postoje:
● 2. kyu
(b) údery/seky:
● sanchinno kamae - seisan tsuki chuda
● sanchin no kamae - keiko tsuki
● sanchin no kamae - shisochin tskuki chudan
● tensho tsuki
(c) bloky:
● 2. kyu
(d) kopy:
● 2. kyu
● ura mikazuki geri v bojovom postoji
(e) pády:
● 2. kyu
(f) technika v pohybe:
● 2. kyu
● Bojový postoj, postupovať s ura mikazui geri s otočením o 360
stupňov ayumi ashi
● Bojový postoj, postupovať s mikazuki geri ayumi ashi s
následným otočením ushiro geri s dokrokom do bojového
postoja
● Bojový postoj, ushiro geri s otočením o 360 stupňov,
s následným výkrokom do gyaku tsuki v zenkutsu dachi,
stiahnuť prednú nohu späť do bojového postoja
● trojuholník pohybu v neko ashi dachi
(g) jo-chu-ge:
● 2.kyu
● neko ashi dachi priamo vzad: jedno započítanie päť techník (jo,
chu, chu, chu, ge) na konci každej techniky protiútok, vystriedať
kryty kake uke, ko uke a ura uke
● tenshin základný pohyb spolu s krytom
(h) kata:
● 2.kyu
● Sanchin – uzavrieť tanden a ostatné potrebné časti, uvolniť
a otvoriť chrbát, brada zasunutá
● Seyunchin – korektný postup a techniky
● Tensho – korektný postup a techniky, dôraz na prácu otvorených
rúk so súčasným dodržaním princípov Sanchin pri postojoch
(i) bunkai:
● 2.kyu
● Saifa – schopnosť reálneho prevedenia bunkai s kime,
alternatívy
(j) sebaobrana:
● 2.kyu
● obrana proti škrteniu z boku, z predu, zo zadu
● sukui nage použitie v technikách
● tate hishigi použitie v technikách
● kote garshi použitie v technikách
● zaistenie útočníka na zemi (3 rôzne spôsoby)
(k) fyzická pripravenosť:
Počas 10 minút vykonať:
● 100 klikov na úzko, 60 veslákov, 40 sklapovačiek, 100 drepov
s mae-geri


Príloha č. 2
Skúšobný poriadok pre žiacke technické stupne v kobudo
Čl. 1
Všeobecné zásady
(1) Tento Skúšobný poriadok pre žiacke technické stupne v kobudo slúži
ako principiálny návod pre skúšajúcich a uchádzačov o technické
stupne. Skúšajúci môže techniky a ich spôsob ich prevedenia zmeniť,
avšak nemôže od uchádzača vyžadovať znalosť základných techník,
ktoré prislúchajú k vyššiemu technickému stupňu.
(2) Uchádzač sa dostaví na Skúšky včas a riadne ustrojený, v čistom
bielom karate-gi opásaný opaskom, ktorý prislúcha jeho technickému
stupňu. Prinesie si zo sebou preukaz SSTKK s potvrdením o zaplatení
členského príspevku za príslušný rok.
(3) Klub – člen SSTKK, ktorý Skúšky organizuje zabezpečí:
(a) vhodné, dôstojné a dostatočne vykúrené priestory,
(b) zoznam všetkých uchádzačov, ktorý bude obsahovať nasledovné
údaje:
1. Priezvisko a meno uchádzača,
2. Dátum narodenia,
3. Súčasný technický stupeň,
4. Dátum poslednej skúšky,
5. Priestor na poznámky pri zázname uchádzača.


Čl. 2
Zásady posudzovania spôsobilosti uchádzačov
(1) Skúšajúci posudzujú pripravenosť uchádzačov nielen podľa technickej
úrovne kobudo. Najmä pri vyšších žiackych technických stupňoch (od
2. kyu) berú do úvahy aj morálne a vôľové vlastnosti uchádzača.
Sleduje sa najmä dodržiavanie etiky a etikety karate, slušnosť
správania sa k rodičom, starším ako aj k rovesníkom.
(2) Skúšajúci po zohľadnení vyššie uvedených kritérií nie je povinný udeliť
technický stupeň takému uchádzačovi, ktorý tieto morálno-vôľové
vlastnosti nespĺňa, napriek tomu, že jeho technika karate by bola pre
udelenie technického stupňa dostatočná.


Čl. 3
Fyzická pripravenosť uchádzačov
(1) Súčasťou Skúšok sú aj testy fyzickej pripravenosti uchádzačov.
(2) Testy fyzickej pripravenosti musí absolvovať každý uchádzač bez
rozdielu. Bez splnenie testu fyzickej pripravenosti nie je možné
uchádzačovi udeliť technický stupeň.
(3) Testy fyzickej spôsobilosti sa vykonávajú v deň Skúšok a to vždy pred
začiatkom technickej časti Skúšok. Test trvá presne 10 minút, počas
ktorých musí uchádzač korektným spôsobom vykonať predpísaný
počet cvikov.
(4) V prípade ak uchádzač nesplní podmienky stanovené pre príslušný
technický stupeň, nemôže pokračovať v Skúškach.
(5) Počty cvikov v rámci testu fyzickej pripravenosti uchádzača platia pre
všetkých mužov a to až do dňa dosiahnutia veku 60 rokov.
(6) Počty cvikov v rámci testu fyzickej pripravenosti pre ženy sa stanovujú
na hodnotu 70% z počtu cvikov stanovených pre mužov do 60 roku
veku,
(7) Počty cvikov v rámci testu fyzickej pripravenosti pre osoby staršie ako
60 rokov sa stanovujú na hodnotu 70% z počtu cvikov stanovených v
ods. (5) tohto článku pokiaľ sa jedná o mužov, resp. v ods. (6) tohto
článku pokiaľ sa jedná o ženy.


Čl. 4
Technické požiadavky
Technické požiadavky na 5. kyu:
(1) Všeobecne sa na 5. Kyu vyžaduje základná znalosť základných
techník s BO ako aj súvisiaceho názvoslovia.
(2) Uchádzač musí preukázať správne držanie zbrane a pochopenie
základných princípov pri práci so zbraňou.
(3) Techniky, ktoré sa vyžadujú na 5. kyu
(a) technika v postoji:
● chudan tsuki
● mako uchi jodan/chudan
● kesa giri jodan
● gyaku kesa giri
● gedan uchi
(b) technika v pohybe:
● postupovať vpred s mako uchi jodan / chudan ayumi ashi
● postupovať vpred s kesa giri jodan ayumi ashi
● postupovať vpred s gyaku kesa giri ayumi ashi
● postupovať vpred s postupovať vpred s yoko ichimonji ayumi
ashi
● postupovať vpred s gedan uchi ayumi ashi
(c) jo-chu-ge: nevyžaduje sa
(d) kata: nevyžaduje sa
(e) fyzická pripravenosť:
Počas 10 minút vykonať:
● 40 klikov na úzko, 30 veslákov, 10 sklapovačiek, 50 drepov
s mae-geri


Technické požiadavky na 4. kyu:
(1) Všeobecne sa na 4. Kyu vyžaduje dobrá znalosť základných techník s
BO, ako aj súvisiaceho názvoslovia.
(2) Od uchádzača sa vyžaduje vedomé prispôsobenie postojov k technike
kobudo (boky 60 stupňov, shiko dachi 60 stupňov)
(3) Techniky, ktoré sa vyžadujú na 4. kyu
(a) technika v postoji:
● techniky na 5. kyu
● gedan uke, jodan tsuki
(b) technika v pohybe:
● techniky na 5.kyu
● postupovať vpred s chudan tsuki suri ashi / tsugi ashi
● ustupovať s jodan uke ayumi ashi bez prechytávania
● ustupovať s yokomen jodan uke ayumi ashi bez prechytávania
● ustupovať s chudan uke proti gyaku kesa giri bez prechytávania
● ustupovať s chudan uke ayumi ashi bez prechytávania
● ustupovať s gedan uke ayumi ashi bez prechytávania
(c) jo-chu-ge:
● útočník: mako uchi jodan, obranca: jodan uke bez prechytenia
● útočník: kesa giri jodan, obranca: yokomen jodan uke bez
prechytenia
● útočník: gyaku kesa giri, obranca: chudan uke proti gyaku kesa
giri bez prechytenia
● útočník: yoko ichimonji v shiko dachi, obranca: chudan uke bez
prechytenia
● útočník: gedan uchi, obranca: gedan uke bez prechytenia
(d) kata: Kaaten no kun
(e) fyzická pripravenosť:
Počas 10 minút vykonať:
● 40 klikov na úzko, 30 veslákov, 10 sklapovačiek, 50 drepov
s mae-geri


Technické požiadavky na 3. kyu:
(1) Uchádzač musí preukázať, že si už “zvykol” na zbraň (BO) a
prispôsobil sa dostatočne
(2) Pri Uchádzač musí preukázať, že je schopný pri kata dodržať
postupnosť techník spolu s dodržaním enbusen (diagramu kata).
(3) Techniky, ktoré sa vyžadujú na 3. kyu
(a) technika v postoji:
● techniky na 4. kyu
(b) technika v pohybe:
● techniky na 4.kyu
● postupovať vpred s chudan tsuki suri ashi / tsugi ashi
● ustupovať s jodan uke ayumi ashi s prechytávaním
● ustupovať s yokomen jodan uke ayumi ashi s prechytávaním
● ustupovať s chudan uke proti gyaku kesa giri s prechytávaním
● ustupovať s chudan uke ayumi ashi s prechytávaním
● ustupovať s gedan uke ayumi ashi s prechytávaním
(c) jo-chu-ge:
● útočník: mako uchi jodan, obranca: jodan uke bez prechytenia
● útočník: kesa giri jodan, obranca: yokomen jodan uke bez
prechytenia
● útočník: gyaku kesa giri, obranca: chudan uke proti gyaku kesa
giri bez prechytenia
● útočník: yoko ichimonji v shiko dachi, obranca: chudan uke bez
prechytenia
● útočník: gedan uchi, obranca: gedan uke bez prechytenia
(d) kata: Kaaten no kun
(e) fyzická pripravenosť:
Počas 10 minút vykonať:
● 60 klikov na úzko, 40 veslákov, 20 sklapovačiek, 70 drepov s
mae-geri

Technické požiadavky na 2. kyu:
(1) Uchádzač musí preukázať, že zvládol prácu s bokmi bez pohybu
predného kolena pri technike s bo.
(2) Uchádzač musí zvládnuť kata na dobrej úrovni.
(3) Techniky, ktoré sa vyžadujú na 2. kyu
(a) technika v postoji:
● techniky na 3. kyu
(b) technika v pohybe:
● techniky na 3.kyu
(c) jo-chu-ge:
● útočník: mako uchi jodan, obranca: jodan uke s prechytením
● útočník: kesa giri jodan, obranca: yokomen jodan uke s
prechytením
● útočník: gyaku kesa giri, obranca: chudan uke proti gyaku kesa
giri s prechytením
● útočník: yoko ichimonji v shiko dachi, obranca: chudan uke s
prechytením
● útočník: gedan uchi, obranca: gedan uke s prechytením
(d) kata: Kaaten no kun
(e) fyzická pripravenosť:
Počas 10 minút vykonať:
● 80 klikov na úzko, 50 veslákov, 30 sklapovačiek, 90 drepov s
mae-geri

Technické požiadavky na 1. kyu:
(1) Uchádzač musí zvládnuť kata Kaaten no Kun na výbornej úrovni. Kata
Kubo no kun musí byť zvládnutá uspokojivo.
(2) Techniky, ktoré sa vyžadujú na 1. kyu
(a) technika v postoji:
● techniky na 2. kyu
(b) technika v pohybe:
● techniky na 2.kyu
● postupovať vpred s renzoku mako uchi jodan
● postupovať vpred s renzoku kesa giri jodan
● postupovať vpred s renzoku gedan uchi
(c) jo-chu-ge:
● útočník: postupne mako uchi jodan, kesa giri jodan, gyaku kesa
giri, yoko ichimonji v shiko dachi, gedan uchi; obranca: postupne
jodan uke bez prechytenia, yokomen jodan uke bez prechytenia,
hudan uke proti gyaku kesa giri bez prechytenia, chudan uke
bez prechytenia, gedan uke bez prechytenia
● útočník: tsuki chudan suri ashi; obranca: keaishi uke
(d) kata: Kaaten no kun, Kubo no kun
(e) fyzická pripravenosť:
Počas 10 minút vykonať:
● 100 klikov na úzko, 60 veslákov, 40 sklapovačiek, 100 drepov s
mae-geri