Stanovy

STANOVY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA (V zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov)
 
Článok I.
Názov a sídlo
1. Občianske združenie má názov GOJU-RYU KARATE-DO BANSKÁ BYSTRICA (ďalej len: „klub“).
2. Sídlom klubu: Banská Bystrica 974 04 , ul. Trieda Hradca Kráľove č.13.

Článok II.
Právna povaha a postavenie klubu
3. Klub je dobrovoľným, otvoreným, nepolitickým a neziskovým záujmovým združením fyzických a právnických osôb.
4. Klub je samostatnou organizáciou s právnou subjektivitou, ktorá svoju činnosť rozvíja v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a platnými zákonmi.
5. Klub môže vstupovať ako samostatný subjekt do vzťahu s inými organizáciami sledujúcimi podobné ciele v Slovenskej republike a zahraničí.

Článok III.
Poslanie a cieľ
1. Poslaním klubu je združovať občanov, ktorí majú záujem o rozvoj fyzických a duševných schopností prostredníctvom tradičného Okinawského karate, iných bojových umení, sebaobrany a športu, fyzickej a psychickej prípravy a rehabilitačných cvičení.
2. Hlavným cieľom klubu je vytvorenie optimálnych podmienok pre napĺňanie poslania klubu a to najmä:
a) vytváraním finančných, priestorových, zdravotných a psychických podmienok, ktoré umožnia zabezpečovať pravidelnú a systematickú činnosť zameranú na štúdium a šírenie tradičného Okinawského karate, na upevňovanie zdravia členov klubu, zvyšovanie ich telesnej a duševnej zdatnosti a športovej výkonnosti,
b) spolupracovať v zmysle svojho postavenia a cieľov s ostatnými organizáciami, združeniami a spolkami u nás i v zahraničí,
c) vytvárať podmienky pre účasť talentovaných členov z radov mládeže i dospelých na súťažiach všetkých úrovní doma i v zahraničí,
d) chrániť práva a záujmy svojich členov súvisiace s činnosťou klubu,
e) podľa svojich možností popularizovať svoju činnosť na verejnosti prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov a internetu. 2

Článok IV.
Členstvo
1. Členstvo v klube je dobrovoľné a môže byť:
a) riadne,
b) pridružené,
c) čestné.
2. Členom riadnym, pridruženým, alebo čestným sa môže stať každý občan Slovenskej republiky, ako aj cudzí štátny príslušník, (alebo aj osoba bez štátnej príslušnosti s platným povolením pobytu na území Slovenska), starší ako 15 rokov, ktorý súhlasí s poslaním a stanovami karate klubu.
3. Členmi klubu môžu byť aj deti mladšie ako 15 rokov, no len s písomným súhlasom zákonného zástupcu dieťaťa.
4. Členstvo riadne, alebo pridružené nadobúda platnosť odsúhlasením výkonným výborom klubu (ďalej len „výbor“) na základe písomnej prihlášky a následným zaplatením členského príspevku.
5. Čestné členstvo v klube navrhuje výbor a udeľuje ho valné zhromaždenie klubu (ďalej len „VZ“) podľa týchto stanov jednotlivcom, kolektívom, alebo organizáciám, ktoré sa významnou mierou zaslúžili o rozvoj klubu. Čestný člen má rovnaké práva ako aktívny člen a na VZ vystupuje s hlasom poradným.
6. Dokladom o členstve je kópia uznesenia valného zhromaždenia o prijatí za člena a platný členský preukaz klubu, ktorý je podmienkou účasti na akciách klubu.
7. Členstvo zaniká:
a) písomným oznámením o vystúpení člena z klubu, a to dňom doručenia oznámenia,
b) vylúčením, ak člen napriek výzve nezaplatí členský príspevok,
c) vylúčením, ak člen napriek výzve svojim konaním poškodzuje záujmy alebo dobré meno klubu,
d) zánikom klubu,
e) úmrtím člena.
8. O vylúčení člena rozhoduje výbor. Proti rozhodnutiu o vylúčení môže člen v lehote 3 dní od ich doručenia podať námietky. O námietkach je výbor povinný rozhodnúť do 15 dní. Jeho rozhodnutie je konečné.
9. Osoba, ktorej členstvo v klube zaniklo, nemôže z dôvodu zániku členstva uplatňovať nároky na majetkové vyrovnanie sa s klubom. Pri vystúpení, vylúčení alebo zrušení členstva sa príspevky nevracajú.
10. Vo všetkých prípadoch ukončenia členstva sú bývalí členovia povinní vrátiť majetok klubu, ktorý majú trvalo alebo krátkodobo v užívaní, alebo zverený do opatery.

Článok V.
Práva a povinnosti členov klubu
1. Práva riadnych členov klubu:
a) zúčastňovať sa podľa svojich potrieb a záujmov aktivít a akcií usporiadaných klubom za podmienok stanovených pri ich organizovaní,
b) aktívne sa podieľať na všetkých formách činnosti klubu, napomáhať realizácii prijatých rozhodnutí VZ,
c) byť informovaný o činnosti klubu, o zásadných otázkach a rozhodnutiach orgánov klubu,
d) voliť a byť volený do orgánov klubu a zúčastňovať sa na ich rokovaniach,
e) obracať sa na orgány klubu so svojimi podnetmi a sťažnosťami a žiadať stanovisko.
2. Práva pridružených a čestných členov klubu:
a) zúčastňovať sa podľa svojich potrieb a záujmov aktivít a akcií usporiadaných klubom za podmienky uhradenia účastníckeho poplatku (v prípade čestného člena môže výbor rozhodnúť inak),
b) byť informovaný o činnosti klubu, o zásadných otázkach a rozhodnutiach orgánov klubu,
c) zúčastňovať sa na rokovaniach VZ s poradným hlasom.

3. Povinnosti riadnych členov klubu:
a) platiť každoročne členský príspevok na príslušný rok v stanovenej výške,
b) dodržiavať stanovy klubu a rešpektovať rozhodnutia orgánov klubu v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi,
c) zapájať sa do činnosti klubu a prispievať svojou prácou k dobrému menu klubu,
d) svojím aktívnym konaním podľa svojich schopností a možností pomáhať orgánom klubu,
e) ochraňovať a zveľaďovať majetok klubu.

4. Povinnosti pridružených a čestných členov klubu:
a) dodržiavať stanovy klubu podľa rozsahu pôsobnosti pre pridruženého a čestného člena,
b) dodržiavať uznesenia klubu podľa rozsahu pôsobnosti uznesenia pre pridruženého a čestného člena.

Článok VI.
Orgány združenia Orgánmi združenia sú:
1. Valné zhromaždenie
2. Výkonný výbor
3. Predseda
4. Podpredseda
5. Revízna komisia

Článok VII.
Valné zhromaždenie
1. VZ je najvyšším orgánom klubu.
2. Je tvorené všetkými členmi združenia.
3. Zvoláva ho predseda klubu a to najmenej 1x ročne, na základe rozhodnutia výboru, alebo výbor pokiaľ uznesením predsedu zaviazal k jeho zvolaniu a on nechce, alebo tak nemôže učiniť a to oznamom na tréningoch minimálne 14 dní vopred.
4. Zo zasadnutia VZ sa vyhotovuje písomná zápisnica, ktorá obsahuje:
a) názov klubu,
b) miesto a čas zasadnutia VZ,
c) meno predsedajúceho VZ,
d) dôležité udalosti v priebehu VZ,
e) rozhodnutia VZ s uvedením počtu hlasov pre a proti a počet hlasujúcich.

5. Právomoci VZ:
a) schvaľovanie stanov klubu ich zmien a doplnkov,
b) rozhodovanie o založení, zlúčení a zániku klubu,
c) rozhodovanie o názve a symbolike,
d) volí a odvoláva členov výkonného výboru, predsedu, podpredsedu a revíznu komisiu,
e) schvaľuje prijatie nových členov a rozhoduje o vylúčení z klubu,
f) schvaľuje rozpočet pre nasledujúce obdobie a správu o hospodárení,
g) schvaľuje plán činnosti a výročnú správu,
h) rozhoduje o vstupe a výstupe do(z) iných združení, ako člen týchto združení (právnická osoba).

6. VZ je uznášania schopné pokiaľ je prítomných viac ako 50% riadnych členov klubu, ktorí sú starší ako 18 rokov, majú platný preukaz a zaplatené členské príspevky vo výške určenej riadnym členom klubu.

7. Uznesenie VZ je schválené, ak ho schváli nadpolovičná väčšina prítomných.

8. Pokiaľ VZ nie je uznášania schopné, výbor zvolá opakované VZ spôsobom ako v predchádzajúcom prípade v lehote najskôr do 14 dní najneskôr do 30 dní.

Článok VIII.
Výkonný výbor
1. Výbor má 3-5 členov a volí ho VZ na 5-ročné funkčné obdobie.
2. Svojou činnosťou zodpovedá VZ.
3. Kontroluje plnenie úloh VZ, riadi činnosť klubu medzi zasadnutiami VZ, schvaľuje ročné plány činnosti, pripravuje zasadnutia a základné materiály VZ.
4. Riadi hospodársku činnosť, vypracováva návrh rozpočtu, zabezpečuje zdroje na činnosť klubu a jeho propagáciu.
5. Výbor zvoláva mimoriadne valné zhromaždenie, pokiaľ o to písomne požiada najmenej jedna pätina členov klubu hlasovacím právom.
6. Zasadá podľa potreby a rozhoduje o všetkých operatívnych a delegovaných otázkach.
7. Pokiaľ niekto z členov výboru počas volebného obdobia prestane byť členom klubu alebo sa vzdá členstva vo výbore, môže výbor menovať nového člena výboru.

Článok IX.
Predseda
1. Predsedu klubu volí VZ na 5-ročné funkčné obdobie.
2. Predseda je štatutárnym zástupcom klubu.
3. Riadi činnosť klubu medzi zasadnutiami VZ.
4. Zastupuje klub pri rokovaniach s inými organizáciami.
5. Vedie rokovania VZ a výboru klubu.
6. Zodpovedá za činnosť výboru klubu.
7. Reprezentuje klub navonok.
8. Pri hlasovaní v orgánoch klubu má v prípade rovnosti hlasov rozhodujúci hlas.
9. Je viazaný rozhodnutiami výboru.

Článok X.
Podpredseda
1. Volí ho VZ na 5-ročné funkčné obdobie.
2. Podpredseda v prípade neprítomnosti zastupuje predsedu klubu

Článok XI.
Revízna komisia
1. Je kontrolným orgánom, ktorý za svojou činnosťou zodpovedá VZ.
2. Revíznu komisiu volí VZ na obdobie dvoch rokov a má troch členov.
3. Na prvom zasadaní si zo svojich členov volí predsedu.
4. Členstvo v revíznej komisii je nezlučiteľné s členstvom vo výbore klubu a členom nemôže byť ani predseda klubu. Členstvo v nej je nezastupiteľné.
5. Má právo nahliadnuť do všetkých dokladov klubu.
6. Kontroluje hospodárenie klubu, upozorňuje orgány na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie.
7. Kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov.
8. Revízna komisia predkladá VZ revíznu správu o hospodárení 1x ročne.
9. Stanovisko revíznej komisie je platné, ak ho podpíšu najmenej dvaja jej členovia.
10. Schádza sa podľa potreby, najmenej však jedenkrát za pol roka.

Článok XII.
Zásady hospodárenia
1. Klub má vo vlastníctve hnuteľný majetok potrebný na zabezpečenie vlastnej činnosti. Na základe zmluvných vzťahov užíva štátny, súkromný, prípadne iný nehnuteľný a hnuteľný majetok.
2. Hospodárenie klubu sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu.
3. Príjmy klubu tvoria:
a) členské príspevky,
b) výnosy z vlastnej telovýchovnej, spoločenskej, súťažnej a hospodárskej činnosti,
c) dotácie a granty od právnických osôb,
d) dary od fyzických osôb,
e) ostatné príjmy v zmysle zákonov platných v SR, určené na podporu športovania mládeže, výkonnostného a vrcholového športu.
4. Výnosy z majetku a vlastnej činnosti môžu byť použité len na pokrytie činností súvisiacich s napĺňaním základných cieľov klubu.
5. Výdaje klubu tvoria náklady na:
a) nájmy nehnuteľných priestorov,
b) súťažnú a organizačnú činnosť,
c) školenia, semináre a sústredenia,
d) registračné a členské príspevky,
e) licencie klubu, skúšobných komisárov, trénerov a rozhodcov,
f) odvody zo skúšok STV,
g) ceny, dary a odmeny,
h) nákup tréningových pomôcok,
i) iné.
6. V záujme vytvárania vlastných zdrojov môže klub vykonávať v doplnkovom rozsahu podnikateľskú činnosť, súvisiacu so zabezpečovaním cieľov a poslania klubu, a v súlade so všeobecne záväznými predpismi a stanovami.
7. V mene klubu môžu samostatne jednať a podpisovať:
a) predseda,
b) podpredseda, v prípade neprítomnosti predsedu.

Článok XIII.
Zánik klubu
1. Klub zaniká na základe rozhodnutia VZ a to dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením, ak sa na tom uznesie dvojtretinová väčšina všetkých členov VZ. VZ je v tomto prípade uznášaniaschopné pri prítomnosti dvojtretinovej väčšiny členov.
2. Pri zániku najvyšší orgán klubu menuje likvidátora, prípadne likvidačnú komisiu, ktorý (ktorá) vyrovná všetky dlhy a záväzky a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia VZ. Zvyšný majetok sa v prípade likvidácie použije podľa likvidačných opatrení schválených VZ. Po ukončení likvidácie oznámi zánik klubu do 15 dní Ministerstvu vnútra SR.

Článok XIV.
Záverečné ustanovenia
1. Stanovy klubu nadobúdajú platnosť ich prijatím na VZ.
2. Stanovy klubu nadobúdajú účinnosť dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR.
3. Výklad stanov vykonáva výbor klubu.
4. Veci neupravené týmito stanovami sa riadia všeobecne záväznými predpismi.

V Banskej Bystrici dňa: 20. októbra 2011